Tietosuojaseloste Jack Charter Oulu

Tietosuojaseloste

Euroopan Unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) (GDPR) 30§ mukainen tietosuojaseloste.

Tietosuojaselostetta on päivitetty viimeksi 4.6.2018

Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjä ja tietojenkäsittelijä:

J. Pirttisalo Ky
Y-Tunnus: 1889768-8
Puhelin: 040 5966 291
Sähköposti: info@jackcharter.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Euroopan Unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) (GDPR) 30§ mukaiset oikeusperusteet henkilötietojen käsittelylle ovat rekisteröidyn dokumentoitu, vapaaehtoinen, tietoinen ja yksiselitteinen suostumus sekä lisäksi joko palvelusopimusten täytäntöön paneminen tai palvelusopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttaminen rekisteröidyn pyynnöstä.

Tarjouksen antaminen
Henkilötietoja käsitellään tarjouksen muodostamiseksi ja tiedoksiantamiseksi asiakkaalle asiakkaan tiedustelemien palveluiden osalta tarjouspyynnön mukana saadun suostumuksen perusteella.

Tarjouksen täytäntöön paneminen
Henkilötietoja käsitellään annetun tarjouksen täytäntöön panemiseksi palvelusopimusten tai niitä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä asiakkaan hyväksymällä tarjouksella.

Palvelusopimuksen loppuunsaattaminen ja laskuttaminen
Henkilötietoja käsitellään toteutunen palvelusopimuksen loppuunsaattamiseksi ja tuotettujen palveluiden laskuttamiseksi. Tällöin henkilötietojen käsittelyn perusteena ovat rekisterinpitähän laissa vaaditut velvollisuudet säilyttää tiettyjä asiakassuhteeseen liittyviä tietoja laissa määrätyn ajan.

Muut tarkoitukset
Henkilötietoja käsitellään voidaan käsitellä myös muita tarkoituksia varten rekisteröidyn dokumentoidulla ja yksiselitteisellä suostumuksella henkilötietojen käsittelyyn kutakin tarkoitusta varten.

Kerättävät ja käsiteltävät henkilötiedot

Asiakkaan ja/tai yhteyshenkilön yhteystiedot, kuten nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

Yhteydenottojen, kuten tarjouspyyntöjen, sekä tuotettujen palveluiden tiedot, kuten matkustajamäärät, kuljetetut reitit ja kuljetusajat.

Asiakkaalle tuotettujen palveluiden laskuttamiseen liittyvät laskutus- ja maksutiedot.

Muut asiakkaan tapauskohtaisesti suostumuksensa kanssa antamat tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään suoraan ja tietoisesti asiakkaalta ja/tai asiakkaan yhteyshenkilöltä rekisterinpitäjän verkkopalvelussa tai muissa asiakkaan ja/tai yhteyshenkilön valitsemissa viestintäväylissä, kuten sähköpostitse, puhelimitse tai sosiaalisen median palveluissa. Lisäksi tietoa voidaan kerätä palvelusopimuksista tai asiakastapaamisissa.

Tietojen luovutukset ja siirto

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti.

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Tietojen säilyttäminen

Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista tässä Selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Henkilötietoja säilytetään asiakassuhteen ajan. Henkilötietoja voidaan säilyttää tarpeellisilta osin myös asiakassuhteen päättymisen jälkeen soveltuvan lain vaatimassa laajuudessa. Henkilötiedot poistetaan, kun niiden säilyttäminen ei enää ole tarpeen.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Mikäli manuaalista aineistoa syntyy, se säilytetään tarkkan vartioituna ja lukittuna erilaisilla turvatoimilla suojattuna mahdollisilta väärinkäytöksiltä. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä, joiden työtehtäviin aineiston käsittely kuuluu, on pääsy aineistoon.

Sähköistä rekisteriä ylläpidetään tarkaan vartioidulla palvelimella tarkkaan vartioidussa palvelinsalissa. Palvelimelle pääsyä rajoitetaan palomuurilla. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty kulunvalvonnan, sekä muiden turvatoimien avulla. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet, sekä monivaiheisen tunnistautumisen. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen.

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus tarkastaa tiedot
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tiedot. Tiedot voi pyytää rekisterinpitäjän yhteystiedoista.

Oikeus korjata tiedot
Rekisteröidyllä on oikeus oikaista väärät tiedot rekisterissä. Tiedot voi korjata ilmoittamalla rekisterinpitäjän yhteystietoihin.

Oikeus perua suostumus käsittelyyn
Rekisteröidyllä on oikeus milloin vain perua antamansa suostumus henkilötietojen käsittelyyn. Rekisterinpitäjä ei sen jälkeen käsittele henkilötietoja, ellei käsittelyyn ole olemassa muuta laillista velvollisuutta. Suostumuksen perumisesta tulee ilmoittaa rekisterinpitäjän yhteystietoihin.

Oikeus siirtää tiedot toiseen rekisteriin
Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisteri siirrettyä turvallisesti toiseen rekisteriin yleisesti käytetyssä, koneellisesti luettavassa muodossa.

Oikeus tulla unohdetuksi
Rekisteröidyllä on oikeus tulla unohdetuksi sekä pyytää tietojen poistamista rekisteristä, mikäli mitään laillista velvollisuutta säilyttää tietoja ei ole. Pyynnöt tulee osoittaa rekisterinpitäjän yhteystietoihin.